Privacy en leerlinggegevens 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook op Het Sterrenlicht vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In een privacyreglement wordt beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het leren en het begeleiden van onze leerlingen. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerlingengegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren bij het inloggen. 

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van onze leerlingen krijgen. De leverancier mag de leerlingengegevens alleen gebruiken als de school daarvoor toestemming geeft. Een lijst van de leveranciers waarmee de school afspraken heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke grond bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen. 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken of te wijzigen. U kunt dit doorgeven door een mail naar de directeur te sturen.

De school moet een veilige omgeving zijn voor alle kinderen (en hun ouders) en zij moeten niet het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden.
Daarom wordt er aan ouders gevraagd om terughoudend te zijn met het maken van foto's en video's. Het is niet toegestaan om foto's en video-opnamen die gemaakt zijn op onze school en waar andere leerlingen of ouders op staan te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.