​Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld voor de dekking van typische schoolactiviteiten die niet door de normale exploitatie gedekt kunnen worden. Zoals onder andere het schoolreisje, kamp, feestdagen, het afscheidscadeau voor leerlingen in groep 8, het organiseren van een ouderavond, schoolactiviteiten als excursies of schoolschaatsen, etc.  De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de school in overleg met de schoolraad vastgesteld en is een vrijwillige bijdrage. Toch willen u met nadruk vragen om deze bijdrage te voldoen voor de financiële dekking van bovengenoemde schoolactiviteiten. De hoogte van de ouderbijdrage was voor 2017 vastgesteld op 45 euro per gezin + 10 euro per kind. De peildatum hiervoor is 1  januari. De ouderbijdrage geldt dus niet een schooljaar maar een kalenderjaar. In 2017 wordt, na een peiling onder ouders, overwogen om deze bijdrage te verhogen.

Voor de inning van de ouderbijdrage ontvangt u in het voorjaar van 2018 een factuur. Mocht u in verleden een incassomachtiging hebben afgegeven, dan staat op de betreffende factuur vermeld op welke datum de incasso zal plaatsvinden.