Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het van groot belang dat u als ouders betrokken bent bij het wel en wee van uw kind op school. Wij streven naar goede contacten, een heldere, transparante informatievoorziening en hoge ouderbetrokkenheid. Het is belangrijk dat ouders en school met elkaar in gesprek blijven over hun opvattingen over onderwijs en opvoeding en wat zij daarin van elkaar mogen verwachten. In dat kader staan onderstaande activiteiten:

Groepsavonden en open morgen
Voor de groepsavonden aan het begin van de cursus worden alle ouders uitgenodigd. Een gedeelte van de avond wordt besteed aan het functioneren van de groep. Ook wordt er vaak een specifiek onderwerp uit de betreffende groep besproken. Verder is het mogelijk aan het begin van het schooljaar in de klas van uw kind te kijken tijdens de open morgen.

PUK-gesprekken en spreekavonden
Enkele weken na het starten van het nieuwe schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een PUK-gesprek. Tijdens dit gesprek presenteert de ouder het kind aan de leerkracht (PUK= Presenteer Uw Kind). Ouders ontvangen van tevoren een formulier met vragen over hun kind zodat ze het gesprek kunnen voorbereiden.
Verder worden er in het najaar en naar aanleiding van het rapport in februari spreekavonden georganiseerd. In het lokaal kunt u 10 minuten met de groepsleerkracht over het welzijn en het werk van uw kind spreken. Het werk van uw kind ligt die avond in de open ruimte ter inzage. Soms kan het nodig zijn een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek.
In de gemeenschapsruimte is koffie verkrijgbaar en kunt u ook als ouders elkaar ontmoeten.

Nieuwsflits, weekbrieven en Parro
Nieuwsflits is een nieuwsbrief waarin algemene informatie staat van bijvoorbeeld het bestuur, de directie, schoolraad of activiteitencommissie. Nieuwsflits verschijnt 8 keer per jaar en wordt verstuurd via de mail.
Verder ontvangen de ouders uit iedere groep op vrijdag een weekbrief. Daarin staan de bijzonderheden vermeld van de afgelopen week en wordt er verteld wat er de komende week voor plannen zijn in de groep.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een inlogcode voor de app Parro. De leerkracht post minstens 1 keer per week hierop een foto of korte mededeling vanuit de groep. Ook de weekbrief wordt via deze applicatie verspreid.

Inspraak
We vinden het fijn als ouders meedenken over allerlei zaken van school. Schoolraad, locatiedirecteur en groepsleerkrachten zijn aanspreekpunt voor deze informele inspraak. Formeel is de inspraak geregeld in de statuten van onze bovenschoolse vereniging, Florion. Deze zijn verkrijgbaar op school. Er functioneert tevens een MR (medezeggenschapsraad). Dit is een onderdeel van  de schoolraad. Ook is er een GMR (gemeenschappelijke MR) op verenigingsniveau, waarin ouders en leerkrachten zitten.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie ondersteunt de school bij diverse activiteiten, bijvoorbeeld bij de viering van de Koningsspelen of een sporttoernooi. Maar ook bij de afscheidsavond van groep 8, de sinterklaasviering en christelijke vieringen. Bovendien biedt de activiteitencommissie hulp bij allerlei praktische zaken zoals koffiezetten op projectavonden.

Gebedsgroep
Op onze school is  een gebedsgroep. De gebedsgroep bestaat uit een aantal ouders die bij elkaar komen om te bidden en te danken voor allerlei zaken rond onze school en de kinderen. Ze ontmoeten elkaar elke maand in de lerarenkamer, de data worden in de Nieuwsflits vermeld. Een ieder die mee wil bidden en danken is  welkom! Ook is er de mogelijkheid om gebeds- en/ of dankpunten in te leveren. Dit kan door één van de ouders aan te spreken maar ook door (evt. anoniem) een briefje in de gebedsbrievenbus te doen. Deze brievenbus is bedoeld voor ouders maar ook voor de kinderen. Het spreekt vanzelf dat er zorgvuldig om wordt gegaan met de punten die worden aangedragen.

Hoofdluis
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is ongewild zo’n plaats. We zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding zoveel mogelijk beperkt wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken is er een ouderwerkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, ca. 6 keer per jaar, alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Ouders worden van te voren op de hoogte gesteld wanneer de controle zal plaatsvinden. In de regel vindt deze hoofdluiscontrole iedere woensdag na een vakantie plaats. De ouders die in deze werkgroep zitten krijgen ondersteuning vanuit de GGD. Zij werken ook volgens instructie van de GGD.

Hulp van ouders
We stellen het op prijs als ouders meehelpen om de organisatie van activiteiten zo soepel mogelijk te laten lopen. Zo kunnen ouders gevraagd worden te helpen bij het lezen in groepjes (leesouders), bij het overblijven van leerlingen, bij schoolreisjes, sportdagen, excursies en feestelijkheden. Ook vinden we het fijn als ouders één keer per jaar komen helpen bij het schoonmaken van de school.

Gezamenlijke openingen, sluitingen en projecten
Regelmatig komen alle kinderen samen om iets te vieren of om een werkperiode of project te openen of af te sluiten. Ook ouders, familie en kennissen zijn dan hartelijk welkom.