Identiteit

Onze school is een gereformeerde basisschool. De school maakt deel uit van een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs en is in 2017 ontstaan uit een fusie van VGPO Accretio en VGPO De Zevenster. Samen zorgen we ervoor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio's Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand wordt gehouden en bevorderd. Florion heeft scholen in Zwolle, Dalfsen, Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Hoogeveen, Rouveen, Nieuwleusen, Hasselt, Hattem, Kampen, Dronten, Emmeloord, Urk, Lelystad, Heerde en ’t Harde. In totaal horen 22 basisscholen bij Florion, waaronder één SBO-school.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

De schoolvereniging van ‘t Harde is opgericht in 1985 door ouders van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in het belang van de eenheid tussen gezin, school en kerk.

De gereformeerde scholen in Nederland zijn een eigen, door de overheid, erkende richting. Onze scholen zijn ontstaan, doordat ouders van de Gereformeerd (vrijgemaakte) kerken inhoud wilden geven aan de belofte bij de doop van hun kinderen afgelegd. In de statuten van de vereniging is vastgelegd dat ouders lid van de schoolvereniging kunnen worden wanneer ze belijdend lid zijn van de een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken of van een kerkgenootschap die recent is voortgekomen uit de GKv.

Ook is in de statuten vastgelegd dat het personeel ook lid moet zijn van één van deze  kerken.

De basis van het toelatingsbeleid is gelegen in het aanvaarden van de Bijbel en de drie formulieren van eenheid, zoals dat geleerd wordt in de bovengenoemde kerken. Vanuit deze basis werkt de identiteit op onze gereformeerde scholen door in het dagelijkse werk van leerkrachten met de kinderen. Of het nu gaat over opvoeding, wereldgeschiedenis, Bijbels onderwijs, aardrijkskunde, onze hedendaagse maatschappij, het omgaan met elkaar/je naaste, het je veilig voelen op school of het wederzijds respect voor elkaar, de identiteit geeft kleur aan het werk binnen onze scholen. De school wil zo ook een volwaardig verlengstuk zijn van de (geloofs-) opvoeding thuis.

Om bescherming te bieden aan de grondslag en identiteit van onze scholen geldt in het algemeen dat kinderen van ouders die lid zijn van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde kerk en de Nederlands Gereformeerde kerk als leerlingen worden toegelaten. Daarnaast willen we ook aan ouders, die weliswaar geen lid zijn van bovengenoemde kerken, maar voor hun kind (eren) toch bewust kiezen voor het gereformeerd onderwijs de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van ons onderwijs. Deze ouders kunnen een aanvraag tot toelating kenbaar maken bij de locatiedirecteur. De verdere procedure rond de toelating staat beschreven in het toelatingsbeleid, op te vragen bij de locatiedirecteur.